V5group

2015-04-23

Regulamin imprezy "Zawodowo jest lepiej!"

REGULAMIN IMPREZY „ Zawodowo jest lepiej! ”

I. Informacja ogólna 1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. nr 62 poz. 504 – tekst jednolity Dz. U. z dn. 27.05.2013 r., poz. 611).

2. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

3. Mapki sytuacyjne obiektu, uwzględniające lokalizację ważnych dla przebiegu imprezy środków bezpieczeństwa oraz opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje dostępne są w punkcie informacyjnym.

4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. wykroczeń.

5. Wstęp na imprezę wolny.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy.

1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy: a/ Scena b/ Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy c/ Rusztowania reklamowe.

2. Strefy podziału imprezy a/ Scena b/ Stoiska i strefy pokazowe c/ Zaplecze techniczno-socjalne d/ Miejsca dla publiczności e/ Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne .

3. Wstęp na teren imprezy za okazaniem biletu lub karty wstępu z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Impreza przeznaczona dla młodzieży gimnazjalnej.

5. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe: a/ broni b/ alkoholu c/ niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi d/ materiałów wybuchowych i pirotechnicznych e/ środków odurzających i substancji psychotropowych f/ środków trujących i promieniotwórczych g/ płynów łatwopalnych dodatkowo wprowadza się zakaz: h/ wprowadzania psów na teren imprezy i/ niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.

6. Podczas trwania imprezy Organizator wprowadza następujące strefy niedostępne dla uczestników: - scena z zapleczem - mikser - holl pomiędzy wejściami „D” i „F”.

7. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego: a/ pracownicy obsługi, służby porządkowe i informacyjne oraz organizatorzy muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru b/ służby porządkowe i informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji sposobu alarmowania straży pożarnej zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

8. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

9. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęty teren imprezy i znajdujące się w nim wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z obiektu.

10. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania imprezy również w punkcie informacyjnym. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dn. 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz..U. 178 poz. 1380 z dn. 27.10.2009 r.) oraz Rozporządzenie MSWiA z dn. 07.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109 poz. 719).

V5group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl