V5group

2015-04-23

Regulamin Konkursu "Najlepsza prezentacja szkoły podczas poznańskiego dnia zawodowców- Zawodowo jest lepiej!”

Regulamin Konkursu "Najlepsza prezentacja szkoły podczas poznańskiego dnia zawodowców- Zawodowo jest lepiej!”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu jest Victoria Promotion Sp. zo.o., Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Śląskiej 4, 60-614 Poznań, NIP 784-00-42-754 .

 1.2. Fundatorem nagrody rzeczowej jest Apsys Polska S.A., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 526-17-88-225.

1.3. Konkurs odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015r podczas "Poznańskiego dnia zawodowców – Zawodowo jest lepiej!" (zwanych dalej "Imprezą").

 1.4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015r o godz. 15.40 .

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikami Konkursu są wszystkie Szkoły Zawodowe wystawiające się na Imprezie (zwane każda z osobna "Uczestnikiem").

  2.2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA

3.1. W toku Imprezy odwiedzający ją goście będą mogli wypełnić i wrzucić - do oznaczonej urny, znajdującej się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, na terenie Imprezy - ankietę, w której wskażą Uczestnika, którego prezentacja podobała się najbardziej.

3.2. O godz. 14.30 urna zostanie zamknięta, a zebrane w niej głosy podliczone i policzone.

  3.3. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę głosów.

3.4. Nagrodę w konkursie stanowi aparat fotograficzny NICON D3300 wraz z akcesoriami.

3.6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

  3.7. Zwycięzca konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

4. ODBIÓR NAGRODY

4.1. Osoba lub osoby reprezentujące zwycięskiego uczestnika winny stawić się po odbiór nagrody stosownie do informacji podanych w tym zakresie przez Organizatora posiadając dokument tożsamości pozwalający na jego/ich identyfikację oraz dokument potwierdzający działanie w imieniu Zwycięzcy.

4.2. Odbiór nagrody będzie możliwy po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia reklamacji przez Uczestników konkursu lub ewentualnie po rozpatrzeniu zgłoszonych przez nich reklamacji.

4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

4.4. Przyjmując Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora.

6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, wyłącznie Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs Najlepsza prezentacja szkoły podczas poznańskiego dnia zawodowców- Zawodowo jest lepiej!” – Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

6.3 Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek sporami dotyczącymi własności złożonych kuponów konkursowych, ani nie będzie rozstrzygał takich sporów.

6.4. Organizator przechowywać będzie kupony konkursowe przez okres 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku zgłoszenia reklamacji, do czasu jej/ich rozstrzygnięcia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.v5group.pl/Biuro-Prasowe.

7.2 Zgłaszając udział w Imprezie Uczestnik przystępuje do konkursu, akceptuje treść regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestników będzie oznaczało ich wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie .

7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

V5group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl